Félelemterápia
X
COVID-19 Tájékoztatás

A szabadulószobánk a vírushelyzet alatt is várja a látogatókat!

Jelen helyzetre való tekintettel kiemelt lépéseket tettünk a látogatók, és a munkatársaink védelme érdekében. Rendszeres fertőtlenítést végzünk, és szigorúan betartjuk az aktuális hatósági ajánlásokat. Arra törekszünk, hogy megteremtsük a személyes, fenntartható és biztonságos szórakozás lehetőségét.

Továbbra is várunk szeretettel!

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az AV2 Invest Kft (az „Adatkezelő”) az alábbi szabályoknak (a „Szabályok”) megfelelően végzi személyes és egyéb adatok kezelését és védelmét.

Az Adatkezelő szabaduló szoba labirintus szervezésével foglalkozik, amely rendezvényekre és szolgáltatásra jegyeket értékesít, ezen felül a programot lebonyolítja, az arra látogató vendégeket az eseményre belépteti, továbbá a saját maga általa  nyújtott szolgáltatáshoz hozzáférést biztosít.

A jegyvásárlás, a programra történő beléptetés, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során szükséges, hogy az Adatkezelő megszerezze a jegyvásárlók, illetőleg a rendezvényekre látogató személyek bizonyos adatait.

A jelen Szabályok célja, hogy az Adatkezelő előző bekezdésben leírt tevékenysége során minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem), továbbá, hogy rögzítse az AV2 Invest Kft. (4400, Nyíregyháza, Luther utca 5. fsz./11., Nyilvántartási szám: 15-09- 084760, adószám: 26159609-2-15, email: info@felelmterapia.hu) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az AV2 Invest Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

1./ Az adatkezelés köre

1.1. A Szabályok alkalmazása során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.2. Az Adatkezelő fentiekben leírt tevékenységével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Adatkezelő.

1.3. Adatkezelést az Adatkezelő az alábbi esetekben folytat:

 1. a)  a jegyvásárlás során;
 2. b)  a hírlevelekre történő regisztráció során;
 3. a) Az adatkezelés fő célja a jegyvásárlás során az Adatkezelő részéről a jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosítása, ideértve különösen, hogy a jogszabályok által előírt számviteli és adókötelezettségének az Adatkezelő eleget tehessen. Az adatkezelés másodlagos célja a jegyvásárlás során annak biztosítása, hogy (i) az Adatkezelő tudomással bírjon arról, hogy a rendezvényre szóló belépő és/vagy egyéb szolgáltatás megvásárlása kapcsán mely személlyel lépett üzleti kapcsolatra, (ii) az online jegyvásárlókkal történő tájékoztatási célú kapcsolattartás levelezési listák segítségével, illetőleg (iii) az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrésre

kerülhessenek. A felsorolt adatkezelés teszi egyúttal lehetővé, hogy az Adatkezelő által nyújtott és elérhetővé tett szolgáltatások ténylegesen igénybe vehetők legyenek.

 1. b) Az adatkezelés fő célja a hírlevelekre történő regisztráció során, hogy az ehhez külön hozzájáruló érintettek részére az Adatkezelő marketing tartalmú megkereséseket küldjön.
 2. c) Az adatkezelés célja a program lebonyolítása során, hogy amennyiben annak technikai lehetősége megteremtésre került és a programon elérhető valamely szolgáltatás igénybevételére való jogosultság (például életkor) meglétét a szolgáltatást nyújtó ellenőrizni tartja szükségesnek, úgy az adott jogosultság megléte az érintett személyes adatainak ellenőrzése révén ténylegesen megállapítható legyen.

A fenti (a)-(c) pont szerinti egyes adatkezelésekre vonatkozó konkrét információkat a jelen Szabályok II. fejezete tartalmazza. Az Adatkezelő az egyes adatkezelések során felvett személyes adatokat kizárólag a releváns jogszabályokban, valamint a jelen Szabályokban foglalt célokból kezeli.

1.4. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az érintettek által választott szolgáltatás céljából, az általuk adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes, önkéntes, tájékozott hozzájárulása. Az érintettek hozzájárulásukat az alábbi jogcselekményekkel adják meg:

 1. a)  a jegyvásárlás során a vásárlási folyamat megkezdésével;
 2. b)  a hírlevelekre történő regisztráció során a hírlevelekre való feliratkozáshoz

szükséges jelölő doboz kipipálásával és az email-cím megadásával;

2./ Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

2.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
Szolgáltató informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltatóadatfeldolgozót (rendszerüzemeltető / kézbesítő / online fizetési / bank és SZÉP kártya elfogadó / számlázó partnerek) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

2.2. Az Adatkezelő, valamint a szerver üzemeltetője az adatokat az ésszerűen hozzáférhető hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

2.3. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

2.4. Az Adatkezelő az ügyfelektől gyűjtött adatokat statisztikai célokra anonimizált módon – azaz akként, hogy azok kapcsolata az ügyféllel nem állítható helyre – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felhasználja és azokat jogosult nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személyek számára továbbítani.

2.5. Az Adatkezelő az ügyfelek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

2.6. Az Adatkezelő célja, hogy valamennyi adatkezelés során csak a lehető legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje az érintett hozzájárulását.

2.7. Az Adatkezelő fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályok tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szolgáltatások változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Az adatvédelmi politika bármilyen változásáról az Adatkezelő az ügyfeleket a változással egyidejűleg értesíti a www.leszfeszt.hu honlapon.

 1. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA
 2. Adatkezelés az online jegyvásárlás során

1.1. Az érintett a vásárlási folyamat megkezdésével tudomásul veszi, hogy az önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás a vásárlási folyamat befejezésének előfeltétele, ezért a Szabályok jelen II/1. pontjában megjelölt személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulását adja. Az érintett a vásárlási folyamat megkezdésével tudomásul veszi, hogy a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását kifejezetten megadja az Adatkezelő részére.

Emellett az Adatkezelő rendezvényeire az Adatkezelőtől független harmadik felek is értékesíthetnek belépőjegyet vagy szolgáltatást. Ezen harmadik felek a vásárlók vásárlás során felvett személyes adatait az Adatkezelő részére továbbítják saját adatkezelési szabályzatuk alapján. Az érintett a vásárlással egyúttal az Adatkezelő jelen Szabályait is elfogadja, és a továbbított személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárul.

1.2. Az Adatkezelő rendezvényeire történő online jegyvásárláshoz, illetve egyéb szolgáltatások megvásárlásához és a számla kiállításhoz és a vásárlóknak szóló későbbi tájékoztatás céljából az ügyfeleknek a szerződéskötés során az Adatkezelő honlapján a következő személyes adatokat kell közölniük: „Vásárlói Adatok”: név, e-mail cím, „Számlázási adatok”: név, számlázási cím, email-cím.

1.3. A vásárlás során gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő – a jelen pont második mondatában írt eseten kívül – semmilyen esetben sem továbbítja, teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsolja össze más adatkezeléssel az érintett kifejezett beleegyezése nélkül. Az Adatkezelő ugyanakkor tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében az adatok továbbítása, adatkezelések összekapcsolása szükségessé válhat előre meghatározott személyek részére. Amennyiben az érintett jegyet vagy szolgáltatást vásárol, úgy a mellékletben megjelölt személyes adatai a Szabályzat 1. számú mellékletében írt célból az ott meghatározott személyek részére továbbításra kerülnek.

1.4. Az adattovábbítás, adatkezelés összekapcsolása során az Adatkezelő az adatbiztonság figyelembe vétele mellett jár el.

1.5. Az Adatkezelő a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt személyek részére is csak a meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges esetben, és csak az ehhez szükséges adatokat továbbíthatja.

1.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Vásárlói Adatokat megőrzi, és kizárólag az ügyfél erre irányuló kérése esetén törli. Az Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében köteles az érintett számlázási adatait nyolc évig megőrizni.

1.7. Az Adatkezelő a honlapján jegyet vagy egyéb szolgáltatást vásárló ügyfeleivel emailben lép közvetlenül kapcsolatba. Az Adatkezelő az érintettnek a szolgáltatás igénybevételével összefüggő, a szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet a vásárlást követően is küldhet.

2./ Adatkezelés a hírlevelekre történő feliratkozás során

2.1. Az érintettnek a www.felelemterapia.hu oldalon lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő saját rendezvényeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos reklámot, promóciót, programajánlatokat tartalmazó hírlevél-szolgáltatására. A feliratkozás az érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható a hírlevél alján található leiratkozást segítő linkre kattintással.  A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adat a feliratkozáshoz használt email-cím, és önkéntesen megadható név.

III. GEOLOKÁCIÓS ADATOK, IP-CÍMEK, COOKIE-K ÉS STATISZTIKAI CÉLÚ ADATGYŰJTÉS

1./ Az Adatkezelő a jelen Szabályok II/1. pontjában írt jegyvásárlás során, annak érdekében, hogy a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrésre kerülhessenek, tárolhatja a felhasználó tranzakció során használt számítógépének – személyes adatnak nem minősülő – geolokációs adatait és IP-címét. A felhasználó a jegyvásárlási tranzakció elvégzésével hozzájárul ezen adatok Adatkezelő általi használatához.

2./ Az Adatkezelő jelen Szabályok 2. számú mellékletében írt weboldalain (a továbbiakban együtt „Weboldalak”) technikailag rögzítésre kerülnek a Weboldalakat használó személy számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Weboldalak használata során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő a Weboldalak megtekintésekor és elhagyásakor a használó előzetes jognyilatkozata vagy jogcselekménye alapján naplóz. Ezen adatok célja a Weboldalak látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése és az Adatkezelő informatikai rendszereinek fejlesztése.

Az így nyert adatokat az Adatkezelő kizárólag anonim, összegzett formában dolgozza fel, a használó személyével vagy személyes adataival nem kapcsolja össze.

A használó a Weboldalak használatával elfogadja a működéshez szükséges cookie-k használatát, valamint a statisztikai és marketing célú cookie-k Adatkezelő általi használatát. A cookie-t a használó a saját számítógépéről bármikor törölheti. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a használó tudomásul veszi, hogy a Weboldalak használata nem feltétlenül teljes értékű.

Az Adatkezelő a 2. mellékletben felsorolt statisztikai, mérő és marketing kódokat alkalmazza.

 1. TÁJÉKOZTATÁS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1./ Amennyiben az ügyfélnek a jelen Szabályokban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy az Adatkezelő arra kéri, lépjen vele kapcsolatba az alábbi email-címen:

Email-cím:info@felelemterapia.hu

2./ Az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére az Adatkezelő minden esetben részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél (érintett) általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban huszonöt napon belül írásban, közérthetően, az ügyfél által megadott elérhetőségre címezve (postacím) adja meg, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó huszonöt napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja.

3./ Az ügyfél bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbítheti.

Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleket, hogy köteles az adataik törlésére az alábbi esetekben:

(i) ha az adatok kezelése jogellenes;
(ii) ha az ügyfél (érintett) kéri;
(iii) ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem

korrigálható;
(iv) ha az adatkezelés célja megszűnt;
(v) ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet ugyanakkor, hogy az adatainak törlése esetén nem áll módjában a szolgáltatását az adott ügyfél részére a továbbiakban nyújtani.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4./ Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintettek az Adatkezelőnek megküldött írásos üzenettel bármikor kezdeményezhetik az általa végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásuk visszavonását, illetőleg hozzájárulásukat egyes adatokra vagy adatkezelési műveletekre korlátozhatják. Jogosultak továbbá a személyes adataik kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő felhívja ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben valamely szolgáltatása nyújtásához szükséges adatok törléséért folyamodnak, úgy az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeknek megfelelően nem áll módjában az adott szolgáltatást ezen ügyfelek részére a továbbiakban nyújtani. A szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő jogosult az ügyféllel létrejött jogviszonyt egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani.

5./ Az ügyfél az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatja az ügyfél által megadott elérhetőségre (postacím) címezve, feltéve, hogy az ügyfél kérelmében ilyen elérhetőséget megadott. Ennek hiányában az Adatkezelő részére irányadó tizenöt napos határidő csak akkor tekinthető lejártnak, amikor az ügyfél az elérhetőségét az Adatkezelő részére igazolható módon megadja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Adatkezelőnek a tiltakozása alapján meghozott döntésével az ügyfél nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

6./ Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindítható mind az Adatkezelő székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

Mellékletek:

 1. Adattovábbítások
  2. Cookie-kra vonatkozó adatok

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK 1. MELLÉKLET

Az Adatkezelő az alábbi esetekben az érintett személyes adatait továbbíthatja. 1./ Online vásárlás során

Továbbított személyes adatok: vásárló neve, vásárló számlázási címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám), e-mail címe

Adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció végrehajtása, azonosítása

Az adattovábbítás címzettje:
BIG FISH Payment Services Kft. 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. Cg. 01-09-325828
Adószám: 26355159-2-42

2./ Online vásárlás során

Továbbított személyes adatok: vásárló neve, vásárló számlázási címe (név, város, irányítószám, utca, házszám), e-mail címe

Adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció végrehajtása, azonosítása, visszaigazolása, fraud szűrés

Az adattovábbítás lehetséges címzettei a vásárló döntésétől függően:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Cégjegyzék száma: 01-09-174466 Adószám: 24386106-2-43

Barion Payment Zrt..
1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; Cégjegyzék száma: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. R.C.S. Luxembourg B 118 349 paypal.com

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 23.
Cégjegyzék száma: 01 09 668510
Adószám: 12351035-2-41

BFKH nyilvántartási szám: Sz-002

K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
Cégjegyzék száma: 01-09-671000
Adószám: 12372443-4-43

OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg u. 4. Cégjegyzék száma: 01-10-045076 Adószám: 13272346-4-41

3./ Online vásárlás során

Továbbított személyes adatok: vásárló neve, vásárló számlázási címe (ország, város, irányítószám, utca, házszám), e-mail címe

Adattovábbítás célja: automatikus számla kiállítása, kézbesítése

Az adattovábbítás címzettje:
KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Cg. 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK 2. MELLÉKLET

Az Adatkezelő alábbi weboldalain kerülnek rögzítésre cookie-k: leszfeszt.hu
Az Adatkezelő az alábbi statisztikai kódokat alkalmazza: Google Analytics

Az Adatkezelő ezenfelül az alábbi mérő és markerting kódokat alkalmazza:

Facebook pixel Google remarketing

 


© 2018-2022 felelemterapia.hu | Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
powered byForweb - Weboldal készítés